Garantivillkor

Garantivillkor

Produkterna hos CC Marinutveckling följer tillverkarens garantivillkor och garantiperioden kan variera beroende på produkt och tillverkare. Produkterna levereras normalt med ett års tillverkningsgaranti såvida inget annat anges. Garantin gäller fabrikationsfel. Detta innebär att om brukaren följt bruksanvisningen men ändå upptäcker defekt eller bristande funktion under garantiperioden har brukaren rätt att få produkten lagad i första hand, om reparation inte är möjligt byts produkten ut mot ny produkt alternativt likvärdig ersättande produkt (exempelvis om produkten utgått ur sortimentet).


Bristen/felet/defekten ska omedelbart reklameras återförsäljaren. Kvitto alternativt faktura ska bifogas reklamationen. Produkten ska sedan skickas in till auktoriserad serviceverkstad, tillverkare eller annan av CC Marinutveckling anvisad instans för översyn och bedömning om defekten avser fabrikationsfel eller uppkommen av annan orsak, exempelvis felaktigt handhavande. Frakt och servicekostnad för felsökning och åtgärd för inskickad produkt debiteras brukaren såvida inte produktens brist går under garantin.


Brukaren får inte utföra ingrepp på produkten på eget bevåg eller av egen anlitad serviceman. Eget ingrepp på produkten utan återförsäljarens, tillverkarens eller ombudets medgivande häver samtliga garantier och eventuella driftsförsäkringar. Ingrepp som avser service och underhåll för produktens fortsatta drift får utföras av brukaren enligt produktens bruksanvisning/manual. Exempelvis impellerbyte, oljebyte, byte av zinkanoder.

 

Tillverkningsgarantin gäller produktens ingående delar som av tillverkaren, auktoriserad verkstad eller dess ombud kan konstatera vara behäftade med fabrikationsfel. Garantin gäller inte för slitagedelar, förbrukningsdelar och sladdanslutningar. Garantin gäller inte heller vid felaktigt handhavande, om produkten är använd för annat än vad den är avsedd för, eget ingrepp, misshandel, olämplig förvaring, åsknedslag, otillbörlig vattenexponering, felaktiga reservdelar eller felaktig installation.


Brukaren måste själv se till att hålla erforderlig försäkring som täcker eventuella kostnader för skador på båt, brygga och annan egendom som produktens fel kan ha åsamkat. Tillverkare, återförsäljare eller ombud ersätter inte kostnader uppkomna på grund av produktens fel men kommer givetvis göra allt för att få produkten lagad snarast möjligt.