Badplats

Badplats


Den som äger eller är nyttjande­rätts­havare av en anläg­gning eller byggnad vid vatten ansvarar för att det finns liv­räddnings­utrustning i skälig om­fattning, enligt MSB Guiden. Begrep­pet badplats definieras, enligt SRVFS 2007:5, som ”Avser en plats där åtgärder vidtagits för att skapa goda möjlig­heter för bad. Åtgärderna kan exempelvis vara att man anlagt bryggor, bad­stegar, toalet­ter, parkerings­plats eller ytor för solbad. Undan­tag gäller för platser som utgör del av privat tomt­mark och där bad­möjligheter inte ingår i någon annan verksamhet som riktar sig mot en bred krets av personer.”


Stränder och badplatser

Enligt 2 kap. 2 § 2003:778 LSO ”Naturliga bad­platser vid stränder, sjöar och vatten­drag, utan bryggor, bad­stegar, omklädnings­rum eller liknande arrange­mang är exempel på platser som inte omfattas av lagen.” Alla bad­möjligheter innefattas därmed inte av lagen. Däremot omfattas badplatser med bryggor om det inte är privat mark och som inte används av en bred omkrets människor.

 

Utrustning för vattenliv­räddning bör placeras där risken för olyckor är speciellt stor eller där många människor kan förväntas uppehålla sig. Livräddnings­poster skall inom iordning­gjorda stränder och bad­platser placeras nära vattnet med högst 100 meters mellanrum samt vara väl utmärkta och fungerande.

 

Enligt 2 kap. 2 § 2003:778 LSO ska ägare eller nyttjande­rättshavare av anlägg­ningen i skälig om­fattning hålla med utrustning för brand och livräddning. Enligt 5 kap. 1 § 2003:778 LSO, skall också egen­kontroll utföras av ägare eller nyttjande­rättshavare, så att all liv­räddnings­utrustning håller god standard samt upp­fyller lagkraven.


Lagkrav Livräddningsflotte

Livräddnings­flotten skall vara speciellt avsedd och utformad för livräd­dning. Den skall vara lätt att använda utan några som helst för­kunskaper, olåst och placerad så att den kan användas snabbt och lätt. Livräddnings­flotte skall finnas på särskilt riskfyllda platser. Enligt SRVFS 2007:5.

 

Kan den nöd­ställde föras så långt ut från land att räddaren inte kan nå denne med en livboj på grund av strömt vatten, ska platsen ses som särskilt riskfylld. Detta gäller även där räddaren inte kan nå personen med annat hjälp­medel, såsom livräddnings­hake eller livboj