Kaj

Kaj


Begreppet kaj definieras, enligt SRVFS 2007:5, som ”Avser plats som anlagts för förtöjning av båtar och fartyg. Sådana platser kan även finnas i bostads­områden. I definitionen ingår även andra liknande strand­skoningar eller promenad­stråk för allmän­hetens möjlighet att vistas nära vatten vid hav, sjö, vatten­drag eller kanal.”


Bostadskaj och Rekreations­stråk

Ägare eller nyttjande­rätts­havare av anlägg­ningen ska i skälig omfattning, hålla med utrustning för brand och livräd­dning, enligt 2 kap. 2 § 2003:778 LSO. Egenkontroll ska också utföras av ägare eller nyttjanderättshavare så att all liv­räddnings­utrustning håller gott skick och uppfyller lag­kraven. 5 kap. 1 § 2003:778 LSO.

 

Väl fungerande livräddnings­utrustning bör finnas på alla platser nära vatten, där det rör sig mycket folk. Den som arbetar eller vistas i hamnen regel­bundet löper stor risk att drunkna vid fall i vattnet.  Behovet kan vara extra stort vid djupt vatten, speciellt där barn och äldre vistas nära vattnet. Men framför­allt på broar och gång­vägar. Läs mer SRVFS 2007:5.

 

Fasta lejdare skall finnas inom högst 50 meter från varandra, avståndet kan gärna minskas till 25 meter i områden där många människor vistas. Livräddnings­poster skall finnas med högst 200 meters avstånd ifrån varandra. All utrustning skall sättas upp väl synligt och märkas ut så att det syns direkt vad den är till för.


Slussar och kanaler

Ägare eller nyttjande­rättshavare av anlägg­ningen ska i skälig om­fattning, hålla med utrustning för brand och livräddning, enligt 2 kap. 2 § 2003:778 LSO. Egen­kontroll ska också utföras av ägare eller nyttjande­rättshavare så att all liv­räddnings­utrustning håller gott skick och upp­fyller lagkraven, 5 kap. 1 § 2003:778 LSO.

 

Väl fungerande livräddnings­utrustning bör finnas på alla platser nära vatten, där det rör sig mycket folk. Den som arbetar eller vistas i hamnen regel­bundet löper stor risk att drunkna vid fall i vattnet.  Behovet kan vara extra stort vid djupt vatten, speciellt där barn och äldre vistas nära vattnet. Men framförallt på broar och gång­vägar. Läs mer SRVFS 2007:5.

 

Fasta lejdare skall finnas inom högst 50 meter från varandra, avståndet kan gärna minskas till 25 meter i områden där många människor vistas. Livräddnings­poster skall finnas med högst 200 meters avstånd ifrån varandra. All utrustning skall sättas upp väl synligt och märkas ut så att det syns direkt vad den är till för.


Lagkrav Livräddnings­flotte

Livräddnings­flotten skall vara speciellt avsedd och utformad för liv­räddning. Den skall vara lätt att använda utan några som helst för­kunskaper, olåst och placerad så att den kan användas snabbt och lätt. Livräddnings­flotte skall finnas på särskilt risk­fyllda platser. Enligt SRVFS 2007:5.

 

Kan den nöd­ställde föras så långt ut från land att räddaren inte kan nå denne med en livboj på grund av strömt vatten, ska platsen ses som särskilt riskfylld. Detta gäller även där räddaren inte kan nå personen med annat hjälp­medel, såsom livräddnings­hake eller livboj.